Eplerenon, selektywny bloker aldosteronu u pacjentów z lewokomorową dysfunkcją po zawale mięśnia sercowego ad 5

Zmniejszenie śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych było podobne w przypadku najczęstszych przyczyn – nagłej śmierci z przyczyn sercowych, ostrego zawału mięśnia sercowego i niewydolności serca (zakres względnego ryzyka, 0,79 do 0,82). Spośród tych redukcji, redukcja ryzyka nagłej śmierci z przyczyn sercowych była statystycznie istotna (względne ryzyko, 0,79, P = 0,03) (Tabela 2 i Figura 1C). Wystąpiło względne zmniejszenie o 15% ryzyka hospitalizacji z powodu niewydolności serca z eplerenonem (względne ryzyko, 0,85; P = 0,03), oraz o 23 procent mniej epizodów hospitalizacji z powodu niewydolności serca w grupie otrzymującej eplerenon niż w grupie placebo (względne ryzyko, 0,77; P = 0,002). Częstość zgonu z jakiejkolwiek przyczyny lub jakiejkolwiek hospitalizacji była o 8% niższa w grupie otrzymującej eplerenon niż w grupie placebo (względne ryzyko, 0,92; P = 0,02). Rysunek 2. Ryc. 2. Względne ryzyko śmierci z dowolnej przyczyny (panel A) i względne ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych lub hospitalizacji z powodu zdarzeń sercowo-naczyniowych (panel B), zgodnie z podstawową charakterystyką demograficzną i kliniczną. Linie poziome reprezentują przedziały ufności 95 procent. Wartości dla wieku, ciśnienia tętna, stężenia potasu w surowicy, stężenia kreatyniny w surowicy i frakcji wyrzutowej zostały zdehomomizowane na poziomie mediany. Analizy dotyczące użycia lub nie użycia inhibitora konwertazy angiotensyny (ACE) (lub blokera receptora angiotensyny), beta-blokera lub obu; zgodnie z zastosowaniem inhibitora ACE (lub blokera receptora angiotensyny) z beta-blokerem, aspiryną, statynami i terapią reperfuzyjną do 14 dni po zawale mięśnia sercowego; zgodnie z zastosowaniem diuretyków; i zgodnie z zastosowaniem środków obniżających poziom lipidów przeprowadzono analizy post hoc.
Względne ryzyko dla ważnych predefiniowanych podgrup przedstawiono na rycinie 2. Zmniejszenie częstości zgonów z jakiejkolwiek przyczyny oraz częstość zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych lub hospitalizacji z powodu zdarzeń sercowo-naczyniowych były zgodne w poszczególnych podgrupach. Interakcje między leczeniem a niektórymi mierzonymi zmiennymi były znaczące, gdy były analizowane jako zmienne binarne z medianowymi punktami odcięcia (np. Ciśnienie pulsu), ale gdy były one uważane za zmienne ciągłe, interakcje nie były już znaczące. Korzystny wpływ eplerenonu był również spójny w różnych regionach geograficznych (P = 0,24 w przypadku interakcji leczenia i regionu w przypadku śmierci z dowolnej przyczyny, a P = 0,94 w przypadku interakcji między leczeniem a regionem w przypadku śmierci z przyczyn sercowo-naczyniowych lub hospitalizacji z powodu zdarzeń sercowo-naczyniowych) .
Bezpieczeństwo
Po tygodniu średnie ciśnienie skurczowe i rozkurczowe wzrosło w obu grupach od linii podstawowej do każdego punktu czasowego w pozostałej części badania. Wielkość tych wzrostów w grupie otrzymującej eplerenon była istotnie mniejsza niż w grupie placebo w każdym punkcie. W jednym roku średnie ciśnienie krwi wzrosło o 8/4 mm Hg w grupie placebo io 5/3 mm Hg w grupie eplerenonu (P <0,01). Również w jednym roku częstość akcji serca zmniejszyła się o 6 uderzeń na minutę w grupie placebo io 7 uderzeń na minutę w grupie otrzymującej eplerenon (P = 0,32).
W jednym roku stężenie kreatyniny w surowicy wzrosło o 0,02 mg na decylitr (1,8 .mol na litr) w grupie placebo i 0,06 mg na decylitr (5,3 .mol na litr) w grupie otrzymującej eplerenon (P <0,001) [podobne: cedrus, medycyna grabieniec, antybiotyk amoksiklav ] [patrz też: paula banot, antybiotyk amoksiklav, medycyna grabieniec ]