Memantyna w umiarkowanej do ciężkiej chorobie Alzheimera ad 6

Wyniki nie uległy zmianie w każdej z tych analiz. W analizie podgrup badano, czy skuteczność obserwowano zarówno u pacjentów z umiarkowaną chorobą Alzheimera (wynik mini-Mental State Examination, 10 do 14), jak i u pacjentów z ciężką chorobą Alzheimera (wynik mini-Mental State Examination, mniej niż 10). Zalecono korzyść z memantyny w porównaniu z placebo dla wszystkich wyników w obu grupach.
Wymagany czas opiekuna, oceniany na podstawie wyniku wykorzystania zasobów w otępieniu, był analizowany w populacji, która miała zamiar leczyć, z ostatnią obserwowaną obserwacją. Wynik był statystycznie istotny, co wskazuje, że opiekunowie spędzają mniej czasu z pacjentami otrzymującymi memantynę (różnica między grupami leczenia, 45,8 godziny na miesiąc, 95 procent przedziału ufności, 10,37 do 81,27, P = 0,01).
Bezpieczeństwo i tolerancja
Tabela 3. Tabela 3. Najczęściej zgłaszane zdarzenia niepożądane. Zgodnie z oczekiwaniami w tej populacji z umiarkowaną do ciężkiej chorobą, większość pacjentów miała zdarzenia niepożądane podczas badania (84 procent z memantyną i 87 procent z placebo). Jednak większość zdarzeń niepożądanych miała nasilenie od łagodnego do umiarkowanego i były one albo niezwiązane, albo prawdopodobnie niezwiązane z badanym lekiem (Tabela 3). Częstość występowania często zgłaszanych zdarzeń niepożądanych w grupie otrzymującej memantynę była nie większa niż o 2 procent w porównaniu z grupą placebo. Nie stwierdzono klinicznie istotnych różnic między pacjentami z grupy memantyny a grupami placebo w podstawowych ocenach klinicznych wartości laboratoryjnych, wynikach elektrokardiograficznych lub pomiarach parametrów życiowych.
Więcej pacjentów otrzymujących placebo niż pacjentów otrzymujących memantynę przerwało badanie przedwcześnie z powodu zdarzeń niepożądanych (22 [17 procent] vs. 13 [10 procent]). Pobudzenie było najczęstszą przyczyną przerwania leczenia (7 procent osób otrzymujących placebo i 5 procent osób przyjmujących memantynę). Poważne działania niepożądane zgłaszano u 23 pacjentów otrzymujących placebo (18 procent) i 16 pacjentów otrzymujących memantynę (13 procent). Było siedem zgonów, z których dwa miały miejsce w grupie z memantyną. Dwóch z tych pacjentów zmarło w ciągu 30 dni po ostatniej dawce badanego leku. Większość poważnych zdarzeń niepożądanych, w tym wszystkie zgony, uznano za niezwiązane z badanym lekiem.
Dyskusja
Badanie to dostarcza dowodów, że modulacja receptorów NMDA w celu zmniejszenia ekscytotoksyczności wywołanej glutaminianem łagodzi objawy choroby Alzheimera. To nowe podejście neurochemiczne różni się od mechanizmu cholinomimetycznego wszystkich obecnie zatwierdzonych metod leczenia choroby Alzheimera.
W badaniu tym badano pacjentów, u których umiarkowana lub ciężka choroba Alzheimera pogorszyła ich zdolność do samodzielnego wykonywania podstawowych czynności i czynności życia codziennego.17 Ponad 95 procent pacjentów było w fazie oceny czynnościowej stopnia zaawansowania 6. Wszyscy pacjenci mieli trudności z samodzielnym zakładaniem odzieży , a także wielu z nich miało trudności z posługiwaniem się mechanizmem kąpieli i korzystania z toalety, a niektórzy pacjenci mieli również trudności z utrzymaniem wstrzemięźliwości. Znaczące różnice zaobserwowane na korzyść grupy memantyny w ADCS-ADLsev, oceny stopnia zaawansowania oceny czynnościowej oraz bateria o znacznej utracie przytomności sugerują zmniejszenie spadku tych krytycznych zdolności, co było widoczne w globalnej ocenie pacjentów (CIBIC-Plus w analiza obserwowanych przypadków).
Kliniczne znaczenie efektów leczenia było problemem we wszystkich próbach leczenia choroby Alzheimera
[więcej w: endometrium z oznakami proliferacji, skierowania do sanatorium lista oczekujących, korona na cyrkonie cena ]
[więcej w: czterochlorek węgla, ból kości łonowej w ciąży, kaspaza ]